Algemene aankoopbepaling

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn bedoeld om overeenkomsten tot verkrijging door House of Afangaro B.V. van goederen of diensten te regelen.

Deze voorwaarden zijn in het algemeen van toepassing op elke contractuele relatie met betrekking tot de aankoop van goederen en diensten, met uitzondering van de volgende gevallen: a. wanneer een of meer clausules hierin onverenigbaar zijn met het specifieke type aankoop; B. waar de Partijen schriftelijk, uitdrukkelijk en specifiek afstand doen van enige clausule of clausules hierin.


Kunst. 1. Definities

1.1 In dit document wordt verstaan ​​onder: - Voorwaarden: de Algemene Inkoopvoorwaarden die in dit document worden vermeld.

- Koper betekent House of Afangaro B.V.

- Leverancier betekent de tegenpartij van de Koper bij elke afzonderlijke commerciële transactie. Leverancier verklaart te voldoen aan de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving.

- Goederen betekent het object van verwerving door de Koper, inclusief maar niet beperkt tot grondstoffen, afgewerkte en onvoltooide producten en diensten.

- Contract betekent het schriftelijke document dat specifiek bedoeld is om de contractuele relatie die voortvloeit uit onderhandelingen tussen Koper en Leverancier te regelen.

- Contractuele relatie betekent de banden die de Koper met de Leverancier binden voor de realisatie van een gemeenschappelijk belang.

- Order betekent de inkooporder, dat wil zeggen het document waaruit de formele aanvaarding van het aanbod van de Leverancier blijkt en dat de Koper bindt om de aankoop te doen.

- Aanbieding betekent het door Leverancier aan Koper aangeboden document met daarin een voorstel tot koop.

- Offerteaanvraag betekent het mondelinge of schriftelijke verzoek van Koper met betrekking tot een specifieke aankoopbehoefte.

- Partijen betekent Koper en Leverancier.


Kunst. 2 Conventionele vorm van aanvullingen en ontheffingen op deze Voorwaarden

2.1 Elke overeenkomst die de clausules in deze Voorwaarden kan aanvullen of wijzigen, of die een verklaring van afstand daarvan inhoudt, is alleen geldig indien schriftelijk gemaakt.

2.2 Deze Voorwaarden vormen een volledige samenvatting en vervangen alle eerdere afspraken en overeenkomsten, hetzij mondeling of schriftelijk tussen de Partijen, met betrekking tot de Algemene Voorwaarden.

2.3 Alle verwijzingen naar wetten, voorschriften, regels en bepalingen in het algemeen en/of maatregelen van de overheid verwijzen naar de geldende bepalingen, waarbij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat elke wijziging, herziening, wijziging of opschorting automatisch de verplichting van de Partijen meebrengt om aan de nieuwe situatie van feitelijk en recht. Wat betreft het contractuele risico, neemt de Leverancier, uitsluitend voor zijn rekening, het risico op zich dat hij verplicht is om elke vorm van investering te doen die nodig en/of nuttig is om zich aan een wijziging, herziening, wijziging of opschorting te houden zoals hierboven vermeld.

2.4 Elke overtreding en/of ander gedrag dan vastgelegd in deze Voorwaarden, al dan niet getolereerd door de Koper, vormt geen afwijking van deze Voorwaarden, noch een precedent waarnaar moet worden verwezen, en mag bovendien niet worden geïnterpreteerd als stilzwijgend stilzwijgend van House of Afangaro. aanvaarding van een dergelijke overtreding.

2.5 Geen van de partijen is aansprakelijk indien de nakoming van haar verbintenis onmogelijk wordt door uitzonderlijke omstandigheden of oorzaken van overmacht.

2.6 Niets in deze Overeenkomst vormt of wordt geacht een partnerschap tussen de Partijen te vormen, of vormt of wordt geacht een agent of werknemer van de andere partij te vormen voor welk doel dan ook, en geen van beide partijen heeft enige autoriteit of macht om de andere partij of om een ​​contract aan te gaan in naam van of aansprakelijkheid te creëren jegens de andere partij op enigerlei wijze of voor enig doel.

2.7 Elke Contractuele Relatie wordt geregeld door deze Voorwaarden en, voor alle zaken die niet uitdrukkelijk zijn voorzien en/of waarvan afstand wordt gedaan, door het Nederlands Burgerlijk Wetboek en/of enige wetten met betrekking tot verkopen en aankopen die van kracht zijn op het moment van verzending van de Order. Deze Voorwaarden ontslaan Leverancier niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de wet, noch die welke voortvloeien uit maatregelen van de overheid en, in het algemeen, noch zijn verplichting tot zorgvuldigheid en professionaliteit.

2.8 De Leverancier erkent dat de Koper een Ethische Code heeft om ervoor te zorgen dat de fundamentele waarden van House of Afangaro B.V. duidelijk zijn gedefinieerd. Deze waarden vormen het basiselement van de bedrijfscultuur en de gedragsnormen waaraan alle Personeelsgroepen zich moeten houden bij het uitvoeren van hun zaken en activiteiten. De Code omvat daarom alle rechten, plichten en verantwoordelijkheden waarmee House of Afangaro B.V. bepaald gedrag aanbeveelt, promoot of verbiedt. De leverancier is aan deze code gebonden voor zover hij te maken heeft met House of Afangaro. Elke handeling of nalatigheid die in strijd is met deze regels, is een overtreding van deze algemene inkoopbepalingen en kan leiden tot juridische stappen wegens schade of onrechtmatige daad.


Kunst. 3 Contractuele documenten

3.1 Elke aankoop door de Koper kan formeel worden gedaan met behulp van:

 Offerte aanvragen

 Aanbod

 Ondertekende voorwaarden

 Volgorde

 Contract


3.2 De Voorwaarden worden door Koper ter beschikking gesteld aan al zijn leveranciers, die deze zorgvuldig dienen te lezen

3.3 Door de Leverancier gecommuniceerde en aanvaarde voorwaarden binden de Koper niet en zijn evenmin geschikt om gegronde verwachtingen te wekken met betrekking tot eventuele onderhandelingen of het sluiten van volgende aankopen.

3.4 Wanneer de partijen een specifiek contract voor de aankoop van goederen aangaan, zijn deze voorwaarden automatisch van toepassing en vormen ze een integraal en substantieel onderdeel van dat contract, zonder dat hier expliciet naar hoeft te worden verwezen.

3.5 Indien er tegenstrijdigheden zijn tussen de Bestelling en/of Overeenkomst en de clausules in deze Voorwaarden, prevaleert de inhoud van de eerstgenoemde boven de laatstgenoemde.


Kunst. 4 Niet-exclusieve levering

4.1 De Goederen worden niet op exclusieve wijze bij Leverancier opgevraagd.


Kunst. 5 Verantwoordelijkheid van leverancier, toewijzing en onderaanneming


5.1 Onverminderd en behoudens alle gevallen van aansprakelijkheid die aan Leverancier kan worden toegerekend voor de uitvoering van hetgeen is vastgelegd in de bestaande Contractuele relatie met Koper, inclusief de aansprakelijkheid van de fabrikant, is Leverancier ook aansprakelijk jegens Koper voor de handelingen van zijn werknemers en eventuele derden. voor de doeleinden van een dergelijke relatie kan aangaan.

5.2 De Leverancier mag geen Orders of Contracten overdragen, noch zijn activiteiten hieronder uitbesteden, zelfs niet gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper, bij gebreke waarvan de Koper het Contract als ontbonden kan beschouwen.

5.3 Indien de Koper instemt met uitbesteding, is de Leverancier niettemin volledig aansprakelijk jegens de Koper voor de levering van de Goederen.

5.4 Elke krediettoewijzing is eveneens uitgesloten.


Kunst. 6 Sancties en facturering

6.1 Onverminderd het recht van de Koper om schadevergoeding te vorderen en onverminderd andere rechten die in deze Voorwaarden of de wet aan de Koper worden toegekend, zal de Leverancier, indien hij zijn contractuele verplichtingen schendt, de Koper een boetebedrag betalen gelijk aan 10% van de waarde van de geplande economische transactie; als de vertraging bij het nakomen van zijn contractuele verplichtingen door de Leverancier minder dan 7 dagen bedraagt, wordt de boete verminderd tot 5% van de waarde van de geplande economische transactie, en dus voor elk geval van overtreding.

6.2 Betaling van een door de Leverancier verschuldigd bedrag als boete zoals uiteengezet in artikel 6.1 hierboven dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na de datum waarop de voornoemde gebeurtenis zich heeft voorgedaan, behoudens de bevoegdheid van de Koper om het verschuldigde bedrag te verrekenen met de verschuldigde bedragen door het aan Leverancier als tegenprestatie (ook in de vorm van statiegeld).


Kunst. 7 Industrieel en intellectueel eigendom

7.1 De Leverancier erkent dat benamingen en handelsmerken die door de Koper worden gebruikt om zijn producten te onderscheiden, het exclusieve eigendom van de Koper en/of een controlerend bedrijf zijn en/of dat hij een wettelijke titel heeft verkregen om deze te gebruiken. Bijgevolg zal de Leverancier geen voorzieningen treffen voor en/of gebruik maken, in welke vorm of op welke manier dan ook, van dergelijke handelsmerken en namen, al dan niet gecombineerd, tijdens de Contractuele Relatie en na de beëindiging ervan om welke reden, feit of oorzaak dan ook dat een dergelijke beëindiging kan plaatsvinden.

7.2 Indien formules en/of samenstellingen van Goederen of daarvoor te gebruiken handelsmerken niet door Koper zijn aangegeven of verstrekt, zal Leverancier ervoor zorgen en garanderen dat de Goederen en hun bestemd gebruik geen inbreuk maken op industriële eigendomsrechten van derden (handelsmerken en octrooien ).

7.3 In de gevallen genoemd in art. 7.2 hierboven, zal de Leverancier de Koper volledig vrijwaren met betrekking tot elke claim, juridische actie of verzoek om schadevergoeding ingesteld door derden als gevolg van oneerlijke concurrentie, inbreuk op octrooien of octrooiaanvragen, schending van geregistreerde handelsmerken of modellen, industrieel en intellectueel eigendom rechten met betrekking tot de Goederen.


Kunst. 8 Vertrouwelijkheid en geheimhouding

8.1 De Leverancier erkent dat hij door de contractuele relatie met de Koper kennis kan verwerven van elementen, nieuws, informatie en in het algemeen gegevens, inclusief statistische gegevens, onderhevig aan uiterste terughoudendheid en/of industrieel patent, evenals ander nieuws, geheimen, feiten, projecten, informatie, in de ruimste zin van het woord, betreffende en/of afkomstig van Koper. Dienovereenkomstig verbindt de Leverancier zich, namens zichzelf en namens zijn werknemers en medewerkers, om alle informatie en gegevens die hem bekend zijn en/of ter kennis zijn gebracht, inclusief voor het ontvangen vertrouwen, strikt gereserveerd te houden binnen de reikwijdte van de levering en /of het verzoek gedaan door de Koper, zijn werknemers en rechtverkrijgenden, voor de gehele duur van de Contractuele Relatie en gedurende vijf (5) jaar na beëindiging van een dergelijke relatie.

8.2 Alle materialen en informatie van welke aard dan ook die door de koper aan de leverancier worden verstrekt, blijven het eigendom van deze laatste en mogen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van het contract en mogen niet aan derden worden bekendgemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de koper.

8.3 Bij beëindiging van de Contractuele Betrekking zal de Leverancier onmiddellijk alle documentatie die hij van de Koper heeft ontvangen, overhandigen aan de Koper.


Kunst. 8b Bescherming van de privacy

Koper informeert Leverancier dat de gegevens van Leverancier zullen worden behandeld voor het juiste verloop van de relaties, ook vanuit juridisch oogpunt, en om in de toekomst tijdige uitvoering van de tussen Partijen gesloten of te sluiten overeenkomsten mogelijk te maken; de gegevens worden bewaard in zowel papieren als elektronische archieven. De gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan of meegedeeld aan derden, behoudens werknemers en/of professionals en/of derden die mogelijk specifieke werkzaamheden voor Koper verrichten en die zijn aangesteld als Gegevensverwerker voor de uitvoering van de gegevensverwerking met betrekking tot de Overeenkomst of de contractuele relatie.

De persoonsgegevens van de Leverancier kunnen door de Koper, binnen het bereik van zijn bevoegdheid, worden doorgegeven aan entiteiten en in het algemeen aan elke openbare of particuliere instantie aan wie de Koper de plicht of de noodzaak heeft om dergelijke informatie te verstrekken, inclusief voor de correcte nakoming van enige verplichting (inclusief die instrumentele aard) die verband houden met of verband houden met het Contract en/of de Contractuele Relatie. Door ondertekening van de Algemene Voorwaarden geeft Leverancier toestemming voor gegevensverwerking.


Kunst. 9 Garanties, controles en verificaties door Koper

9.1 Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, moet de Leverancier, indien de gekochte Goederen onder garantie vallen, alle defecte Goederen vervangen, op eerste verzoek en op eigen kosten, en alle wijzigingen en aanpassingen aanbrengen die nodig worden geacht om de Goederen te laten voldoen aan de contractuele voorwaarden in de Bestelling. Leverancier is aansprakelijk voor alle gevolgen van het geheel of gedeeltelijk niet of niet volledig nakomen van zijn verplichtingen, alsmede voor kosten van herstel en vervanging, transport- en reiskosten die daaruit voortvloeien.

9.2 De vervangen of gerepareerde Goederen vallen onder een nieuwe garantie die geheel gelijk is aan de vorige.

9.3 Behoudens de exclusieve aansprakelijkheid van de Leverancier, heeft de Koper het recht om elke directe of indirecte controle uit te voeren, op elk moment en op elke plaats, met betrekking tot de levering van Goederen. De Leverancier verbindt zich ertoe de Koper alle nodige assistentie te verlenen om de bovengenoemde controles uit te voeren. Indien de Koper door het uitvoeren van voornoemde controles gegronde beweringen doet over de prestaties van de Leverancier, zal de Leverancier er op eigen kosten voor zorgen dat het geklaagde ongemak binnen een overeengekomen termijn wordt weggenomen. Bij gebreke van het bovenstaande heeft de Koper het recht om het Contract te beëindigen.


Kunst. 10 Levering, acceptatie van goederen en klachten

10.1 De Goederen moeten worden afgeleverd aan de Koper op de plaats die door de Koper is aangegeven in de Order of in het Contract, of in een ander ander document, of aan derden indien uitdrukkelijk aangegeven door de Koper. De contractueel vastgelegde leveringsvoorwaarden moeten als essentieel worden beschouwd en verwijzen naar de data waarop de Goederen moeten worden geleverd.

10.2 Elke discrepantie of non-conformiteit van de Goederen met hetgeen tussen Partijen is overeengekomen en eventuele gebreken dienen, indien evident, schriftelijk (inclusief per fax) aan Leverancier te worden gemeld binnen de termijn van vijftien (15) werkdagen na levering. Latente gebreken of niet-duidelijke verschillen of inconsistenties moeten worden gemeld binnen vijftien (15) werkdagen na de datum van ontdekking.

10.3 In het geval van een gegronde klacht wegens gebreken of non-conformiteit van de aan de Koper geleverde Goederen, kan deze laatste de Leverancier vragen de gebrekkige Goederen te vervangen of deze aan de Leverancier te retourneren, die de Koper het voor de levering van dergelijke Goederen betaalde bedrag zal crediteren.


Kunst. 11 Prijs, betalingen en rente bij te late betaling

11.1 Tenzij anders bepaald in de Order, Contract of ander schriftelijk document ondertekend door Partijen, zijn de prijzen bedoeld als vast en definitief, niet onderhevig aan herziening en wijziging. De voorwaarden, voorwaarden en wijze van betaling worden gespecificeerd in de Bestelling, het Contract of een ander schriftelijk document dat door de Partijen is ondertekend.

11.2 De Leverancier mag een factuur uitreiken na verificatie van de hoeveelheden en relatieve acceptatie door de Koper.

11.3 Betaling van de factuur houdt geen afstandsverklaring van de Koper in om claims in te dienen voor eventuele gebreken in de Goederen.

11.4 De overeengekomen vergoeding wordt betaald na ontvangst van een standaardfactuur of gelijkwaardige documentatie; in geval van niet-betaling of vertraagde betaling zal er rente worden aangerekend tegen de referentierentevoet bepaald door de BCE (Europese Centrale Bank), na voorafgaande kennisgeving om een ​​dergelijke situatie binnen vijftien (15) dagen te verhelpen. Indien betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden, wordt vertragingsrente in rekening gebracht tegen het hierboven genoemde tarief.


Kunst. 12 Beperkingen van verantwoordelijkheid

12.1 De Koper heeft recht op vroegtijdige beëindiging van het Contract, met onmiddellijke ingang, door middel van een schriftelijke kennisgeving daarvan aan de Leverancier, indien de bevoegde autoriteiten om welke reden dan ook de vergunningen van de Leverancier intrekken of opschorten die nodig zijn voor de levering van Goederen.

12.2 Onverminderd eventuele andere rechtsmiddelen voorzien door de wet, en in ieder geval die welke verband houden met ernstige inbreuken, waarvoor de Koper het recht heeft om het Contract te allen tijde en zonder enige opzegtermijn te beëindigen, indien de Leverancier de verplichtingen niet nakomt aangenomen in deze Voorwaarden, kan de Koper, na het verstrijken van acht (8) dagen na levering van een kennisgeving en een verzoek om herstel van een dergelijke schending:


a) een externe leverancier van zijn keuze inschakelen voor het uitvoeren van de aan de Leverancier toegeschreven activiteiten, die de relatieve kosten zal dragen, ook als de kosten hoger zijn, onder voorbehoud van toepassing van boetes voor vertraging zoals uiteengezet in art.6 hierboven;

b) het Contract beëindigen door middel van een aangetekende brief met bericht van ontvangst of een koeriersdienst (met bericht van ontvangst), onder voorbehoud van zijn recht op schadevergoeding.

3 Het bepaalde in dit artikel geldt ook gedurende de garantieperiode.

12.4 De Koper kan de Contractuele Relatie met de Leverancier ook beëindigen met een opzegtermijn van tien (10) dagen, door middel van een aangetekende brief met bericht van ontvangst of een koeriersdienst (met bericht van ontvangst), in geval van een wijziging in de financiële of commerciële of de status van aandeelhouderschap die de zaken of belangen van de Koper in gevaar zou kunnen brengen.


Kunst. 13 Garantie

13.1 In alle gevallen waarin de aard van de gekochte Goederen dit vereist en/of indien de Koper dit specifiek vereist, zal de Leverancier een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten bij een toonaangevende verzekeringsmaatschappij; de verzekeringspolis moet van kracht zijn vanaf de eerste dag van inwerkingtreding van de contractuele relatie en geldig blijven voor de hele duur van een dergelijke relatie.

13.2 De Leverancier zal de Koper binnen één week na aanvang van de Contractuele Relatie een kopie van de hierboven genoemde polis(sen) verstrekken.

13.3 Verzekeringsdekking zal de directe aansprakelijkheid van Leverancier onder deze Voorwaarden niet elimineren of verminderen.

13.4 Leverancier stemt ermee in alle nodige stappen te ondernemen om vergoeding van de verzekeringsmaatschappijen te verkrijgen en, in aanwezigheid van wettelijke aansprakelijkheid, de schadeloosstelling en vergoeding waarop hij recht heeft.


Kunst. 14 Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt uitsluitend verstaan ​​onvoorziene en onvoorspelbare gebeurtenissen die uitvoering van de Opdracht verhinderen, zoals bijvoorbeeld stakingen op Nationaal niveau, aardbevingen, overstromingen, oorlogshandelingen, epidemieën (met betrekking tot levering van grondstoffen) en dergelijke.

14.2 Onder overmacht wordt niet verstaan ​​arbeidstekort en/of onmogelijkheid tot het aangaan van overeenkomsten met onderaannemers.

14.3 Indien een geval van overmacht langer dan twee (2) weken duurt, kan Koper overwegen om alle nog uit te voeren leveringen van de Goederen te annuleren.


Kunst. 15 Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

15.1 Elk geschil dat voortvloeit uit de toepassing of interpretatie van deze algemene voorwaarden, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank Rotterdam.

15.2 Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.


Kunst. 16 Vrijwaringsclausule

16.1 In het geval van een geschil tussen de Partijen, om welke reden dan ook, zal de Leverancier de levering niet opschorten totdat de Koper anders aangeeft.

16.2 Deze Voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing ongeacht of de Leverancier, zelfs zonder zich erop te abonneren, de door de Koper gevraagde activiteit verricht. De Koper wijst voortaan eventuele Algemene Verkoopvoorwaarden van de Leverancier van de hand. Geen enkele annulering, slijtage of wijziging van deze voorwaarden wordt door de koper aanvaard.


Afangaro

Westersingel 109
3015LD Rotterdam

Phone: 06 34740011
E-mail: contact@afangaro.com

Mon-Fri: 09:00 am – 06:00 pm
Sat: closed
Sun: closed

×